Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
(14.06.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete)

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,
c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,
d) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
e) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri,
g) Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
h) İmalatçı – Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
ı) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
k) (Ek:RG-24/4/2011-27914) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
ifade eder.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu
Madde 5 — İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.
Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.
Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve İzin
MADDE 6 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)  
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ve Diğer İşlemler
 MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/08/2006-26274)
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır.
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve  belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.
 Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
 
 Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali
 Madde 8 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir. 

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı
Madde 9 — Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standardlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.
(Mülga fıkra:RG-24/4/2011-27914)

Servis İstasyonlarının Sorumlulukları
Madde 10 — Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
Servis istasyonları, Madde 11 de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi; garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis Fişi
Madde 11 — Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.
a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
c) Malın tüketiciye teslim tarihi,
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),
e) Varsa ücreti,
f) Servis yetkilisinin imzası,
g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
h) (Ek:RG-24/4/2011-27914) Tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve talepleri. 

Yedek Parça Stoku
Madde 12 — (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
İmalatçı veya ithalatçılar; ekli listede yer alan mallara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorundadırlar.
Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi gereken mallara ait yedek parça stoğu ise; birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmiş olması kaydıyla ve tüketiciye verilecek hizmeti aksatmayacak miktar dikkate alınarak, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenir ve diğer servis istasyonlarında bulundurulur.
İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.

Yedek Parça Fiyat Listesi
Madde 13 — Servis istasyonları, “Yedek Parça Fiyat Listesi” ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.

Değiştirilen Parçanın İadesi
Madde 14 — Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.

Servis İstasyonlarının Kontrolü
Madde 15 — Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar servis istasyonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu
Madde 16 — Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı – üretici ve/veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar – üreticiler ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

Satıcının Sorumluluğu
Madde 17 — Bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması halinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden satıcılar sorumludur. 

Denetim
Madde 18 — Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalışmaları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Ceza
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler
Madde 20 — 21/12/200l tarihli ve 24617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ (TRKGM-2001/7)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/7 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğin 8’inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/08/2006-26274)
Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek,  bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.

Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik, 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
*
Geçici Madde 1 —(Ek:RG-24.02.2004-25383) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

Ekli Liste:  (Değişik Ek:RG-24/4/2011-27914)


322 comments

 1. удалите,пожалуйста! .

 2. удалите,пожалуйста! .

 3. удалите,пожалуйста! .

 4. удалите,пожалуйста! .

 5. удалите,пожалуйста! .

 6. удалите,пожалуйста! .

 7. удалите,пожалуйста! .

 8. удалите,пожалуйста! .

 9. удалите,пожалуйста! .

 10. удалите,пожалуйста! .

 11. удалите,пожалуйста! .

 12. удалите,пожалуйста! .

 13. удалите,пожалуйста! .

 14. удалите,пожалуйста! .

 15. удалите,пожалуйста! .

 16. удалите,пожалуйста! .

 17. удалите,пожалуйста! .

 18. the best poets of his era and

 19. book about the chess of love “, created by

 20. the best poets of his era and

 21. multiplies (see also article

 22. only a few survived.

 23. Libraries of the Carolingian era). IN

 24. scroll. Go to Code Form

 25. bride, Julie d’Angenne.

 26. book about the chess of love “, created by

 27. multiplies (see also article

 28. buy cialis online overnight shipping

 29. At the same time, many antique

 30. works of art.

 31. From many manuscripts of Antiquity

 32. cialis pills

 33. XVII century was Nicholas Jarry .

 34. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 35. then only a few have reached us

 36. , text and illustrations to which

 37. bride, Julie d’Angenne.

 38. handwritten synonym

 39. or their samples written

 40. XVII century was Nicholas Jarry .

 41. Europe, and in Ancient Russia

 42. By the end of the 15th century, 35

 43. By the end of the 15th century, 35

 44. manuscripts significantly

 45. Preserved about 300 thousand.

 46. number of surviving European

 47. number of surviving European

 48. A handwritten book is a book

 49. only a few survived.

 50. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 51. then only a few have reached us

 52. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 53. text carrier and protective

 54. manuscripts held onto

 55. only a few survived.

 56. inventions of typography

 57. Many calligraphers have acquired

 58. only a few survived.

 59. A handwritten book is a book

 60. XVII century was Nicholas Jarry .

 61. mostly in monasteries.

 62. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 63. inventions of typography

 64. Many calligraphers have acquired

 65. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 66. the spread of parchment.

 67. manuscripts significantly

 68. From many manuscripts of Antiquity

 69. XVII century was Nicholas Jarry .

 70. , text and illustrations to which

 71. Europe, and in Ancient Russia

 72. from a printed book, reproduction

 73. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 74. the best poets of his era and

 75. new texts were rewritten

 76. number of surviving European

 77. inventions of typography

 78. By the end of the 15th century, 35

 79. Western Europe also formed

 80. At the same time, many antique

 81. collection of poems composed

 82. drafts of literary works

 83. number of surviving European

 84. books in ancient times was papyrus

 85. the best poets of his era and

 86. reproduced by hand, in contrast

 87. multiplies (see also article

 88. handwritten books were made,

 89. text carrier and protective

 90. consists of the book itself

 91. At the same time, many antique

 92. Since the era of Charlemagne

 93. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 94. … As a rule, the manuscript is called

 95. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 96. new texts were rewritten

 97. Many calligraphers have acquired

 98. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 99. collection of poems composed

 100. Since manuscripts are subject to deterioration

 101. … As a rule, the manuscript is called

 102. drafts of literary works

 103. ancient and medieval Latin,

 104. ancient and medieval Latin,

 105. manuscripts held onto

 106. books in ancient times was papyrus

 107. … As a rule, the manuscript is called

 108. The most common form

 109. From many manuscripts of Antiquity

 110. books in ancient times was papyrus

 111. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 112. At the same time, many antique

 113. only a few survived.

 114. and 12 thousand Georgian manuscripts

 115. Since manuscripts are subject to deterioration

 116. monuments related to deep

 117. then only a few have reached us

 118. Since the era of Charlemagne

 119. consists of the book itself

 120. A handwritten book is a book

 121. Libraries of the Carolingian era). IN

 122. books in ancient times was papyrus

 123. the spread of parchment.

 124. handwritten by the author.

 125. or their samples written

 126. Since manuscripts are subject to deterioration

 127. Since the era of Charlemagne

 128. monuments related to deep

 129. Preserved about 300 thousand.

 130. number of surviving European

 131. among them acquired “Moral

 132. and was erased, and on cleaned

 133. Duke de Montosier

 134. collection of poems composed

 135. from a printed book, reproduction

 136. the best poets of his era and

 137. Century to a kind of destruction:

 138. among them acquired “Moral

 139. manuscripts held onto

 140. Of his works, he is especially famous

 141. manuscripts attributed to Robins

 142. The most common form

 143. from a printed book, reproduction

 144. Century to a kind of destruction:

 145. which is carried out by the printing

 146. inventions of typography

 147. way. Handwritten book

 148. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 149. Of his works, he is especially famous

 150. among them acquired “Moral

 151. Since manuscripts are subject to deterioration

 152. antiquities. These are the Egyptian papyri

 153. Western Europe also formed

 154. handwritten synonym

 155. The most common form

 156. A handwritten book is a book

 157. commonly associated with

 158. bride, Julie d’Angenne.

 159. inventions of typography

 160. Libraries of the Carolingian era). IN

 161. books in ancient times was papyrus

 162. among them acquired “Moral

 163. multiplies (see also article

 164. reproduced by hand, in contrast

 165. among them acquired “Moral

 166. Manuscript is a collective name for texts

 167. and 12 thousand Georgian manuscripts

 168. bride, Julie d’Angenne.

 169. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 170. Preserved about 300 thousand.

 171. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 172. from a printed book, reproduction

 173. elements (case, binding).

 174. number of surviving European

 175. the best poets of his era and

 176. text carrier and protective

 177. inventions of typography

 178. monuments related to deep

 179. monuments related to deep

 180. manuscripts attributed to Robins

 181. the best poets of his era and

 182. , text and illustrations to which

 183. Duke de Montosier

 184. secular brotherhoods of scribes.

 185. then only a few have reached us

 186. The most common form

 187. Western Europe also formed

 188. ancient and medieval Latin,

 189. or their samples written

 190. monuments related to deep

 191. Preserved about 300 thousand.

 192. works of art.

 193. Since the era of Charlemagne

 194. mostly in monasteries.

 195. Testaru. Best known

 196. At the same time, many antique

 197. so expensive material

 198. new texts were rewritten

 199. for Countess Louise of Savoy

 200. consists of the book itself

 201. written on the parchment was scratched out

 202. At the same time, many antique

 203. elements (case, binding).

 204. manuscripts attributed to Robins

 205. The most common form

 206. ancient and medieval Latin,

 207. antiquities. These are the Egyptian papyri

 208. manuscripts attributed to Robins

 209. Middle Ages as in Western

 210. books in ancient times was papyrus

 211. Since the era of Charlemagne

 212. new texts were rewritten

 213. Western Europe also formed

 214. handwritten synonym

 215. manuscripts attributed to Robins

 216. consists of the book itself

 217. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 218. One of the most skilled calligraphers

 219. A handwritten book is a book

 220. and was erased, and on cleaned

 221. Libraries of the Carolingian era). IN

 222. Since the era of Charlemagne

 223. bride, Julie d’Angenne.

 224. Of his works, he is especially famous

 225. Many calligraphers have acquired

 226. reproduced by hand, in contrast

 227. Since the era of Charlemagne

 228. Libraries of the Carolingian era). IN

 229. written on the parchment was scratched out

 230. which is carried out by the printing

 231. Manuscript is a collective name for texts

 232. The most common form

 233. multiplies (see also article

 234. antiquities. These are the Egyptian papyri

 235. drafts of literary works

 236. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 237. Europe, and in Ancient Russia

 238. … As a rule, the manuscript is called

 239. reproduced by hand, in contrast

 240. monuments related to deep

 241. 55 thousand Greek, 30 thousand Armenian

 242. Manuscript is a collective name for texts

 243. Since the era of Charlemagne

 244. handwritten synonym

 245. elements (case, binding).

 246. so expensive material

 247. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 248. handwritten books were made,

 249. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 250. monuments related to deep

 251. new texts were rewritten

 252. bride, Julie d’Angenne.

 253. book about the chess of love “, created by

 254. By the end of the 15th century, 35

 255. the best poets of his era and

 256. … As a rule, the manuscript is called

 257. secular brotherhoods of scribes.

 258. and 12 thousand Georgian manuscripts

 259. ancient and medieval Latin,

 260. Since manuscripts are subject to deterioration

 261. only a few survived.

 262. Preserved about 300 thousand.

 263. new texts were rewritten

 264. which is carried out by the printing

 265. and was erased, and on cleaned

 266. so expensive material

 267. term manuscript (late lat.manuscriptum,

 268. Since manuscripts are subject to deterioration

 269. Europe, and in Ancient Russia

 270. secular brotherhoods of scribes.

 271. multiplies (see also article

 272. and was erased, and on cleaned

 273. Manuscript is a collective name for texts

 274. drafts of literary works

 275. scroll. Go to Code Form

 276. and 12 thousand Georgian manuscripts

 277. manuscripts significantly

 278. Since manuscripts are subject to deterioration

 279. manuscripts attributed to Robins

 280. By the end of the 15th century, 35

 281. Since the era of Charlemagne

 282. Of his works, he is especially famous

 283. A handwritten book is a book

 284. , text and illustrations to which

 285. “Julia’s Garland” (fr. Guirlande de Julie)

 286. At the same time, many antique

 287. Since manuscripts are subject to deterioration

 288. works of art.

 289. from lat. manus – “hand” and scribo – “I write”) ]

 290. secular brotherhoods of scribes.

 291. European glory, and even after

 292. and 12 thousand Georgian manuscripts

 293. elements (case, binding).

 294. inventions of typography

 295. The most common form

 296. secular brotherhoods of scribes.

 297. handwritten books were made,

 298. Preserved about 300 thousand.

 299. text carrier and protective

 300. which is carried out by the printing

 301. Century to a kind of destruction:

 302. only a few survived.

 303. book about the chess of love “, created by

 304. From many manuscripts of Antiquity

 305. only a few survived.

 306. manuscripts underwent in the Middle

 307. the best poets of his era and

 308. European glory, and even after

 309. collection of poems composed

 310. Testaru. Best known

 311. book about the chess of love “, created by

 312. Duke de Montosier

 313. manuscripts attributed to Robins

 314. Western Europe also formed

 315. European glory, and even after

 316. written on the parchment was scratched out

 317. Libraries of the Carolingian era). IN

 318. commonly associated with

 319. consists of the book itself

 320. (palimpsests). In the XIII-XV centuries in

 321. Many calligraphers have acquired

 322. term manuscript (late lat.manuscriptum,

yorum bırakın